[ MENU DODATKOWE ]


Studia II Stopnia - kryteria przyjęć

« wstecz

 KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA I ROK

STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

rekrutacja letnia 2017-2018  - od 10 maja 2017 r.

 
  1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z kierunku pokrewnego.
 
  1. O przyjęcie nakierunek biologia, turystka i rekreacjastudia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
 
 
  1. O przyjęcie nakierunek dietetyka – studia drugiego stopnia mogą ubiegaćsię osoby, któreuzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty kształcenia pokrywają przynajmniej 60 % efektów kształcenia obowiązujących na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz miały w programie studiów przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.
 

4.  Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów kształcenia zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126 .

 

5.    W przypadku kandydatów z kierunków pokrewnych do kierunku biologia, turystyka i rekreacja liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.

 

6.   Kandydaci z kierunku pokrewnego są zobowiązani do złożenia deklaracji (do pobrania ze strony w czasie rejestracji w IRK). Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji i w formularzu deklaracji dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia w wymiarze nie przekraczającym 24 punktów ECTS w ciągu pierwszych dwóch semestrów na studiach stacjonarnych i w ciągu trzech semestrów na studiach niestacjonarnych.

 
  1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia stacjonarne tylko na jednej specjalności bez wnoszenia opłat.
 
  1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne będą odbywały się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.