[ MENU DODATKOWE ]


Załącznik do harmonogramu rekrutacji Nr 2

« wstecz

Rekrutacja 2017/2018

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 

 

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy pkt 6 i orzeczenia lekarskiego pkt 12 należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów. Dokumenty wymienione w pkt 6 i 12 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

 

2. Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu.

 

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu poświadczone przez uczelnię. Oryginał dyplomu i suplementu tylko do wglądu. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów za granicą (z apostille) i tłumaczeniem na język polski – oryginał do wglądu.

 

4. Warunkowe zaświadczenie - kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć warunkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego wraz ze średnią ocen z egzaminów i końcowych zaliczeń wyliczoną zgodnie z regulaminem studiów (zaświadczenie należy pobrać z dziekanatu).

 

5. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię lub w przypadku cudzoziemców kopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia. Oryginał dokumentu tylko do wglądu.

 

6. Umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia. Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych.

 

7. Jedną fotografię (wym.: 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w stroju wizytowym.

 

8. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu dla kandydatów, którzy chcą legitymację (należy wgrać zdjęcie). Absolwenci UP w Lublinie posiadający legitymację elektroniczną nie mają obowiązku wyrabiania nowej legitymacji i wnoszenia opłaty za legitymację. W formularzu rekrutacyjnym zaznaczają opcję – „nie chcę legitymacji”.

 

9.  Pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną (opłata na indywidualne konto przydzielone w czasie rekrutacji, kwota: indeks 4 zł +17 zł za legitymację). Opłata za legitymację dotyczy tylko osób, które chcą legitymację. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.

10. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).

 

11. Deklaracja kierunku pokrewnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia (tzn. inny niż ten na który się ubiegają). Kandydat zaznacza w systemie IRK, że jest to kierunek pokrewny i wypełnia deklarację kierunku pokrewnego, którą następnie przedkłada Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w czasie weryfikacji deklaracji.

 

12. Orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Badania są bezpłatne. Miejsce wykonania badań: Poradnie Medycyny Pracy zgodnie z miejscem zamieszkania lub w Lublinie. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.  

 

13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego składają wszyscy kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo.

 

14. Deklarację wyboru ścieżki tematycznej składają wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo.

 
 
 
 
Lublin, dnia 2 marca 2017 r.