[ MENU DODATKOWE ]


Załącznik do harmonogramu rekrutacji Nr 1

« wstecz

 

Rekrutacja 2017/2018

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

 

Komplet dokumentów za wyjątkiem orzeczenia lekarskiego (pkt 11) i 2 egz. umowy (pkt 14) należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów, także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów.  Dokumenty wymienione w pkt 11 i 14 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 
 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu.
 3. Oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego – dotyczy olimpijczyków korzystających ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego. W czasie rejestracji internetowej kandydaci - olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć w IRK scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.
 4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczona przez uczelnię (dotyczy tylko kandydatów ze „starą maturą”). Oryginał świadectwa tylko do wglądu.
 5. Kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą (wraz z legalizacją lub apostille), poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty (jeżeli jest wymagana nostryfikacja). Zaświadczenie jest ważne wraz z oryginałem świadectwa uzyskanym za granicą (oryginał do wglądu).
 6. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię lub w przypadku cudzoziemców kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata. Oryginał dokumentu tylko do wglądu.
 7. Jedna fotografia (wym. 35 mm x 45 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w stroju wizytowym.
 8. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu. Kandydaci, którzy chcą legitymację powinni wgrać zdjęcie w postaci elektronicznej do legitymacji studenckiej ELS: rozmiary 300x375 pikseli, dozwolony format zdjęcia to JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.
 9. Pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną (opłata na indywidualne konto przydzielone w czasie rekrutacji, kwota: indeks 4 zł +17 zł za legitymację). W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.
 10. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
 11. Orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Badania są bezpłatne. Miejsce wykonania badań: Poradnie Medycyny Pracy zgodnie z miejscem zamieszkania lub w Lublinie. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
 12. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego składają wszyscy kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek wychowanie fizyczne.
 13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (należy przedłożyć komisji egzaminacyjnej w dniu sprawdzianu – dotyczy kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo. Kandydaci posiadający odznakę/klasę jeździecką (w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego), Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK w stylu western, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK w stylu western, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia w stylu western, Instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna z legitymacją poświadczającą uprawnienia wydane przez Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy są zwolnieni z zaliczenia sprawdzianu uzyskując 99 pkt. po przedstawieniu skanu książeczki odznaki/klasy i skanu zaświadczenia lekarskiego w ramach rejestracji internetowej (kandydaci nie zgłaszają się na sprawdzian - skan należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl z dopiskiem skan hipologia i jeździectwo w terminie do 10 lipca 2017 r.
 14. Umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne dotyczy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia. Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

 

Lublin, dnia 2 marca 2017 r.