Menu

Szkolenia i warsztaty

13.06.2019

Z przyjemnością informujemy, iż obecnie Miejski Urząd pracy w Lublinie
posiada środki na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
mieście Lublin (IV)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem organizacji szkoleń jest nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in.
poprzez wysokiej jakości szkolenia kończące się egzaminem zewnętrznym.

Osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez
siebie poprzez złożenie wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez
osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem celowości odbycia wskazanego
szkolenia. Za czas odbywania szkolenia przysługuje stypendium.

Szkolenia_06.06.2019.pdf

10.06.2019

19.04.2019

 

Belwwederska Szkoła Letnia - zaproszenie.pdf

 

18.12.2018
ilustracja Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Skuteczna aktywizacja” realizowanym na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0079/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”. Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o projekcie. Projekt pn. „Skuteczna aktywizacja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
19.09.2018
ilustracja „Mikro innowacje – makro korzyści” – partnerski projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie projekt w ramach którego rozwijamy i testujemy nowatorskie pomysły z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia. Garść aktualności po dłuższej przerwie związanej z zakończeniem naboru do projektu i okresem wakacyjnym:
17.10.2017
ilustracja Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych".
13.07.2017
ilustracja Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestnictawa w bezpłatnych Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych.